കുടുംബത്തിലെ പുതിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ലിനി സിസ്റ്ററുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന സജീഷ് പുത്തൂർ , ആശംസകൾ നേർന്ന് കേരളക്കര

നിപ്പ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് എന്ന നേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായിരിക്കും. നിപ്പ എന്ന രോഗത്തിനോട് പോരാടി ജീവിതം പോലും പൂർണമായും വേണ്ടെന്നുവെച്ച വ്യക്തിയാണ് ലിനിയുടെ മരണശേഷം എല്ലാവരും

... read more